Kim Ryholt 1997. The 14th Dynasty 1805-1649 B.C.

NoNomen Prenomen Dates
1Yakbim Sekhaenre 1805 1780
2Ya‘ammu Nubwoserre 1780 1770
3Qareh Khawoserre 1770 1760
4‘Ammu Ahotepre 1760 1745
5Sheshi Maaibre 1745 1705
6Nehsy Asehre  1705
7  Khakherewre   
8  Nebefawre  1704
9  Sehebre   
10  Merdjefare  1699
11  Sewadjkare   
12  Nebdjefare  1694
13  Webenre   
14      
15  ....djefare   
16  ....webenre  1690
17  Awibre   
18  Heribre   
19  Nebsenre   
20Note of a lacuna in the original MS  
21  [......]re   
22  Sekheperenre   
23  Djedkherewre   
24  Sankhibre   
25  Nefertum[...]re   
26  Sekhem[...]re   
27  Kakemure   
28  Neferibre   
29  I[...]re   
30  Khakare   
31  Akare   
32Hapu[...?] Semenenre   
33‘Anati Djedkare   
34Babnum [...]kare   
35-42Eight kings lost in the Turin King-list  
43  Senefer[ ]re   
44  Men[ ]re   
45  Djed[ ]re   
46-48Three kings lost in the Turin King-list  
49Ink[.....]     
50‘A[.....]     
51Apophis I (?)     
52-56Five kings lost in the Turin King-list