Dynasty 15

   Salitis
   Sheshi
   Yakubher
   Khyan
   Apepy
   Khamudy

Dynasty 16

   Anat-Har
   Yakbim

Abydos Dynasty

Dynasty 17

   Rahotep
   Sobekemsaf I
   Antef VI
   Antef VII
   Antef VIII
   Sobekemsaf II
   Tao I
   Tao II
   Kamose