Dynasty 12
   Amenemhet I
   Senwosret I
   Amenemhet II
   Senwosret II
   Senwosret III
   Amenemhet III
   Amenemhet IV
   Sobeknefrure
Dynasty 13
   Sobekhotep I
   Sekhemkare
   Amenehmet V
   Amenyqemau
   Sobekhotep II
   Hor
   Wegaf
   Khendjer
   Sobekhotep III
   Neferhotep I
   Sobekhotep IV
   Sobekhotep VI
   Wahibre
   Aya
   Dedumose I

Dynasty 14
   Nehesy